کور / پښین ،انګرېزي لښکري او واقعیتونه ! / Esmatullah zaheer عصمت الله زهير