کور / شعر / خوږه افسانه

خوږه افسانه

ﺩﺍﺯﺍﺩﻯ ﺩ ﻧﺎﻭﻱ ﻫـــﺎﺭ ﺗﻪ ﺩﻱ ﭘﻪ ﻛــﺎﺭﺳــــﺮﻭﻧــــﻪ
ﺩې ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺗﻪ وړاندي ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﺭﺳــــﺮﻭﻧﻪ

ﺩ ﺗﻦ ﭘﻪ ﻭﻳﻨــﻮ ﻳﻲ ډېوې ﺩﺧﭙﻠــﻮﺍﻛـــۍ ﺑﻠﻴــــږي
ﺁﻥ ﺗﺮ ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﻳﻲ ﺷﻴﻨـــــﺪﻟﻲ ﺩﻱ ﭘﺮ ﻻ‌ﺭ ﺳــﺮﻭﻧﻪ

ﻛﻪ ﭼﺎبې ننګو ﻣﻮ ﺷﻤــﻠﻪ ﺩﺑـــﺎﺑـــﺎ ټيټه ﻛړﻠــﻪ
ﻻ‌ ﺧﻮ ﺩﺭﺍﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﻠــــﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﺳﺘــﺎﺭﺳﺮﻭﻧـﻪ

ﺩﺍ ﺳﺘﺎ ﭘــــﻪ ﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻲ ﺗﻞ ﻟﻮﺑـﻲ ﭘﻪ ﺳــﺮﻭﻧﻮ ﻛـوي
هيواده نه دي ناغه سوي د اېسار سرونه

موږ بيا ژوندي کړه د منصور د عشق خوږه افسانه
هغه دي ځوړند مو تر اوسه دي پر دار سرونه