کور / د ناموس وژنې هڅې / محمد اسمعيل عندليب andaleeb