کور / پاکستانۍ مېرمنې سوريې ته تللې / 150128121820_islamic_state_woman_640x360_epa_nocredit