کور / "طالبان بايد افغان حکومت سره خبرې پيل کړي" / 160112132809_afghan_peace_talk_islamabad_640x360_ap_nocredit