کور / حزبيت و ماته د خيانت مانا لري" پروفيسر ډاکټر عبدالرازق پالوال" / PhD. Dr. Abdul Raziq Palwal پروفيسر ډاکټر عبدالرازق پالوال