کور / په ارګ کي ځانمرګی (د عبدالنافع همت طنز) / Abdul Nafie Himmat عبدالنافه همت