کور / هغه وطن نور نشته / Samiullah Khalid Sahak سميع الله خالد سهاک