کور / څنګه کولای سو خپل ښار شین و ساتو؟ / Abdul Sami Noori عبدالسميع نوري