کور / د صفتونو (ستاينومونو) سمه کارونه / Naqibullah Latifi نقيب الله لطيفي