کور / اجرائیه رئیس: اړونده ادارې دې د ماشومانو د روزنې او اصلاح د مراکزو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي / اجرائیه%20رئیس%20اړونده%20ادارې%20دې%20د%20ماشومانو%20د%20روزنې%20او%20اصلاح%20د%20مراکزو%20د%20ستونزو%20په%20حل%20کې%20مرسته%20وکړي%202

اجرائیه%20رئیس%20اړونده%20ادارې%20دې%20د%20ماشومانو%20د%20روزنې%20او%20اصلاح%20د%20مراکزو%20د%20ستونزو%20په%20حل%20کې%20مرسته%20وکړي%202