کور / ژاړي قلم وايي قلم ته ـ منظوم نکل / ahmadwali_dot_achakzai_dot_com_Qalam_JhaRi_Qalam_that