کور / په غزني کې هم د بابړې د شهیدانو یاد غونډه وسوه / ۱۲ اګست ۱۹۴۸ بابړه babara 12 august 1948