کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / Dr.Shir wali Shir ډاکټر شېر ولي شېر Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني

Dr.Shir wali Shir ډاکټر شېر ولي شېر Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني