کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / سيد هاشم هاشمي پاچا Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني

سيد هاشم هاشمي پاچا Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني