کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / Said hassan pacha سيد حسن پاچا Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني

Said hassan pacha سيد حسن پاچا Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني