کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / ډاکټر شېرولي شېر، عزيز سرشار او عبدالله احسان abdullah ehsan

ډاکټر شېرولي شېر، عزيز سرشار او عبدالله احسان abdullah ehsan