کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / سعيدي Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني