کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / علي محمد مجبور Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني

علي محمد مجبور Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني