کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / Joma khan hamdard Dr. Shir wali shir, hassan pacha books gift to Joma khan hamdard