کور / د ځناورو واکمني او یرغـل خان / zirakyar ډاکټر رحمت ربي ځيرکيار