کور / جسد بچۀ سقو و پیروانش در تپۀ مرنجان دفن نشده بود / Said khalilullah Hashamyan ډاکتر سيد خليل الله هاشميان