کور / د نوبل د سولي جایزه د کولمبیا ولسمشر سانتوس وګټل / د نوبل د سولي جایزه د کولمبیا ولسمشر وګټل