کور / د ۲۰۱۶ز د نوبل د اقتصاد جایزه پروفیسر اولیور او دوکتور بینت وګټل / د ۲۰۱۶ز د نوبل د اقتصاد جایزه اولیور او بینت وګټل