کور / څېړنه: د ښځو پر فعالیتونو د حیض تأثیرات / د ښځو پر فعالیتونو د حیض تأثیرات