کور / پاروونکې ګولۍ / Abdul wakil sulamal shinwarai عبدالوکيل سوله مل شينواری