کور / د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځل سوه / د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځل سوه