کور / په روان مالي کال کې د زابل د مستوفیت په عوایدو کې زیات والی راغلی / په روان مالي کال کې د زابل د مستوفیت په عوایدو کې زیات والی راغلی