کور / د پوهاندحسن کاکړ پر مړينه د جنرال خواخوږي پيغام / Dr. Hassan Kakar پوهاند ډاکټر محمدحسن کاکړ