کور / د ملي يووالي د پياوړتيا لارې چارې / Ashiqullah ikhlasyar عاشق الله اخلاصيار