کور / د لمر وړانګو یا ماوراء بنفش (Ultra Violet ) څخه د ماشومانو ساتنه / د لمر وړانګو یا ماوراء بنفش (Ultra Violet ) څخه د ماشومانو ساتنه