کور / د افغانستان اوبو ته لنډه او اجمالي کتنه / Afghanistan water د افغانستان اوبه