کور / کندوز:شپږغیري مسوله وسله وال نامعلومه کسانووژلي دي / د۸۰۸ سپین زر زون ویاندمحفوظ الله اکبری