کور / د ډاکټرانو په اړه د عزرائيل (ع) ګيله / Abdul Nafi Himmat عبدالنافع همت