کور / غازي محمدجانخان او د هغه ولسي او پوځي نفوذ / Ghazi mohammad jan khan غازي محمدجان خان