کور / خونړۍ روژه ـ منظوم نکل / Achakzai_dot_com_khonaRai_Rojha