کور / عبدالحنان منيب: د برېښنا بيه نه ده لوړه سوې / Kandahar Breshna کندهار برېښنا امان الله فاروقي