کور / د کندهار ښاروال په اړه اوازې سمي نه دي / د کندهار ښاروال په اړه اوازې سمي نه دي