کور / دفاع وزیر:افسرانو د ذاتي امورو د قانون په اړه توضیحات ورکړل / د ملي دفاع سرپرست وزیر او د امنیت د لېږد د ګډ- عملیاتي مرکز مرستیال اجرائیه رئیس ته د افسرانو د ذاتي امورو د قانون په اړه توضیحات ورکړل (3)

د ملي دفاع سرپرست وزیر او د امنیت د لېږد د ګډ- عملیاتي مرکز مرستیال اجرائیه رئیس ته د افسرانو د ذاتي امورو د قانون په اړه توضیحات ورکړل (3)