کور / اوس به څه ليکې شاعره / Abdulbari jahani عبدالباري جهاني