کور / شعر (پاڼه 20)

شعر

C – شعرونه

ماشوم شپونکی

زه لکه د نوری نړۍ ماشومانوسحر د اذان سره راپاڅمد هغوی د سحر چایلباس او مقصد هماغهچی زه ورسره توپیر لرمزما شپه یخه تیره شیورځ می همدغه رنګد ډیری ولږۍ نهخوب غالب شی………………….د لېوانو د ویرې د رمو او ځان غم خورمکله پدې دښته کېپه چغو راویښ شمکله هم د …

تفصیل