کور / اجرائیه رئیس د سیګار له مشر سره د فساد پر مخنیوي خبري وکړې / اجرائیه رئیس د سیګار له مشر سره د فساد پر مخنیوي خبري وکړې