کور / نوراحمد قرآنمل حميدب Noor Ahmad Quranmal Hamidi / نوراحمد قرآنمل حميدب Noor Ahmad Quranmal Hamidi