کور / دټومبل شویو موادو زېرمتون

دټومبل شویو موادو زېرمتون

د نړۍ نفوس او لوږه

لیـــک او ژبـاړه: ح حقـوېش، پـه نـړۍ کـي د هــري سـانیــې پـه تېـــریـدو سـره ۲۵۸ مـاشـومـان زېـږول کیـــږي. نـو د هـر یـو سـاعــت نـه ورستــه د نـړۍ نفـوس ۲۲۸۱۲۵ مــخ پـه زیـاتېــدو وي. او لـه دې څــخه داســي مـالـومیــږي چــي د دې کـال پـه ورستیـو کـي بـه د نـړۍ آبـادي …

تفصیل