کور / دټومبل شویو موادو زېرمتون

دټومبل شویو موادو زېرمتون

مظاهره : بلوا که کودتا؟

Larawbar.com

کبير کمال په دې کې شک نشته چې دولت په ټوله کې او حکومت په ځانګړی توګه نیمګړتیاوې ٬ ستونزې او بې کفایتۍ لري چې په ځینو برخو کې نور دزغم او منلو وړ نه دي٬ خو دا ستونزې ټولې هم اوسنۍ نه دي او ډیره برخه یې دتیرو حکومتونو …

تفصیل