کور / شعر / غزل

غزل

نـــشـــته نـــشـــته يارانه
ترمـــطــلب شـــوه زمانه
وروراوورورشولوترپزه
داســـي وخــت داافـسانه
تــه ومــاتــه زه وتــاتــه
ســـره ســـاتــــوتل كينه
نورساتلې زړوكې نشــو
مــــــــحــــبت يـوه زره
لابـه وائي امــيـــدي څه
خوږژوندون شوبي مزه