کور / شعر / ولسمشرته

ولسمشرته

سل ځله دې وعدې وکړي په شمار باندې
يودې هم پوره نکړپه خپل وار باندې
تاويلې   چې  زه جنګساﻻرنپريږدم 


جنګساﻻرنپريږدم 
څنګه شوې منکر په خپل اقرار باندې
ستاپه واکدارۍ کې اى کرزى اشنا
څه کاني ونشوي کندهار  باندې 
ډير دې په هلمند کې تباهي وکړه  
مړه دې کړل بمونو د اغيار باندې
هسکه مينه اوس هم ده په وينو سره 
رحم دى ونکړ ننګرهار باندې
غله او داړه ماران دې راټول کړي دي
څوک به باور وکړي تا غدار باندې
مخکې دې وعدي کول اوس دروغ وايې
ځه يو ځل چکرشه په تخار باندې
هلته پښتانه ټول په محبس پراته 
تولعنت دخداى ستا په کردار باندې 
مونږ ه ساده ګان درباندې تير وتو
نور به نه تيروځو تا مکار باندې
څه دې کړه پګړۍ دپلار نيکه صيبه
ولى اوس شرميږي په دستار باندې
شرم که لري او ځانته پښتون وايې
ژر استعفاوکړه په تلوار باندې 
څوک چې پس لدې هم تاته رائ درکړي
ځان به کړي اخته د خداى په قار باندې 
زه جبار خيل ښه پاکه وينا کوم
ځان مې دې سپارلې پاک غفار باندې