کور / شعر / جانان ته

جانان ته

زړه ته راتيرجانانه
ته مې يې ژوند دخوښۍ
راته بې حده گران يې
دروح اوح ځان په شاني
درته نورڅه ووايم
درسره مينه لرم
درسره مينه کوم
تامې دزړه په کورکي
په مينه کورجوړکړي