کور / شعر / رباعیات

رباعیات

د و چشم دارم و د و گوش
دل  در میان  به  هزار هوش
گو  بگذ رم  ز  کدام   ا و ل ؟
که افگنده شربه سرروپوش
۱۹۹۵ عالیه راوی اکبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بنا  کس آ را  سته  مکن خوان صلح  را
که خون دل  خورده همی زدست بی وفا
گر رخ  گرفت از بر جبر رنگ چون حنا
سخن  چو  می  ریز  به  پیمان  بی  حیا
— ————————————
بازا ی  خدا  دیر وقت  دیدم ماهی  به  خواب
یک جلوه  کآ رد صد  حسرت بر آن  آفتاب
ترسم   گر  ا ین  طفل  آرزو  بیفتد  به خاک
جایش  دهد  خورشید  زحسرت  بر سراب
—————————————-
دگر سخن ز شیرین نه  برم
یخن به  تن  ز خسرو  بدرم
منم یکآن  صنم  با دل خون
شکسته تبر به  فرهاد سرم