کور / شعر / دخترافغانم

دخترافغانم

بيا خيال مه رو زمن که من دربانم
درنشئ جواني من افسانه خيامم


ان سياهی بی مروت چې ميدانت
که من شب غزل و قصه يي پريانم


برو زګل بپرس که بتو حکايه کند
من ګل صدبرګۍ خاموش زبانم


شګوفه ام حجاب عشق برتن دارم
من ان غنچه خامش  زمهرجانانم


ګل ناشادشګفته مانند ګل لاله
داغ بردل ميبرم من ناز زبو نادانم


بيهوده مګو که من دل باخته يي تو ام
تو پروانه هوس ومن قاضي وجدانم


نازم نازم ناز مې خواهم نازم بګو
نازبورا ناز باشد بينياز را انجامم


بتو نګفته ام ګريوسف مقبول  شوي؟
زليخانخواهم شد زيراکه دخترافغانم